Woodrow Family

Woodrow family portraits atop Signal Mountain.